Korisne informacije

Raspored odvoza otpada

Poštovani sugrađani,

svatko od nas dnevno proizvede više od pola kilograma otpada odnosno oko 200 kilograma otpada godišnje. Cilj Grada Osijeka je proizvodnju otpada po stanovniku svesti na 56 kilograma godišnje, što je moguće samo ako papir, plastiku, staklo, metal, biootpad i elektronički otpad budemo prikupljali i zbrinjavali odvojeno.

Iz tog smo razloga još 2010. godine pokrenuli organizirano prikupljanje otpada po principu „od vrata do vrata“ u sklopu kojeg smo do kraja 2018. godine podijelili 1.300 žutih posuda za prikupljanje plastike i 500 smeđih posuda za biootpad građanima u kolektivnom stanovanju te 25.000 plavih posuda za skupljanje papira.

Do 2020. godine planiramo za 50% smanjiti ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu, dok do 2022. planiramo odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada, prvenstveno papira, plastike, metala i biootpada.

Komunalni otpad danas odvozimo 4x mjesečno, a papir, plastiku i biootpad 1x mjesečno za individualno stanovanje odnosno sve navedene vrste otpada 1x tjednom za kolektivno stanovanje. Glomazni otpad odvozimo 1x godišnje po pozivu korisnika, a staklenu i MET ambalažu po pozivu korisnika, ovisno o potrebama.

Detaljni raspored odvoza otpada pogledajte na poveznicama niže:

Raspored odvoza – komunalni otpad

Raspored odvoza – papir i plastika

Raspored odvoza – papir i plastika (kolektivno stanovanje)

NAPOMENA: Biootpad se odvozi isti dan kad i miješani komunalni otpad. Cjenik

Reciklažna dvorišta

U gradu Osijeku selektirani otpad može se odložiti na reciklažno dvorište Zeleni otok na Jugu II. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Zeleni otok je svakog dana od 6:00 do 22:00 sata, a na njemu građani mogu odložiti sve vrste otpada propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom, a to su:

 • Papir i karton
 • Plastika i plastična ambalaža
 • Staklo i staklena ambalaža
 • Metal i metalna ambalaža
 • Oštri predmeti
 • Otpadne gume
 • Otpadni tiskarski toneri
 • Elektronički otpad
 • Bijela tehnika
 • Baterije i akumulatori
 • Lijekovi

 • Deterdženti
 • Jestiva ulja i masti
 • Glomazni otpad
 • Odjeća i ostali tekstil
 • Boje, tinte, ljepila i smole
 • Citotoksici i citostatici
 • Otapala, kiseline i lužine
 • Pesticidi
 • Flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
 • Plinovi u posudama pod tlakom

Detaljan popis otpada kojeg možete odložiti na reciklažno dvorište Zeleni otok na Jugu II pogledajte ovdje.

Osim postojećeg, u izgradnji su još i reciklažna dvorišta u GČ Retfala i Gornji grad, dok je u planu izgradnja i reciklažnog dvorišta u GČ Donji grad.

Uz fizička, Grad Osijek posjeduje i mobilno reciklažno dvorište čiji raspored rada za 2019. godinu možete naći na poveznici.

Pomoć pri odvajanju otpada